Algemene voorwaarden Zero2Hero

ALGEMENE VOORWAARDEN ZERO2HERO 2022, SECTOR DIENSTEN

ARTIKEL 1, ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ZERO2HERO, hierna te noemen: “Dienstverlener”, en de Opdrachtgever (Lees:ouder) waarop Dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dienstverlener, voor de uitvoering waarvan door Dienstverlener derden dienen te worden betrokken.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Dienstverlener en zijn directie.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Dienstverlener en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.7 Indien Dienstverlener niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dienstverlener in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.8 Iedere Opdrachtgever ontvangt na de gratis proefles de Algemene Voorwaarden van de dienstverlener. De opdrachtgever dient bij aanvang van de opleiding op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2, EXTRA LESSEN

2.1 Het reserveren van extra privé en/of groeps –lessen, welke buiten de vaste gereserveerde les vallen, is vrijblijvend en worden per maand gefactureerd middels een iDEAL rekening in het zwemscore account van de Opdrachtgever. Zie art.3.

ARTIKEL 3, FACTUREN, INCASSO EN AANBIEDINGEN

3.1 Alle facturen en aanbiedingen van Dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 De lessen in de eerste maand, extra privé en/of -groepslessen, producten, tussentijdse toetsen en diplomasessies worden gefactureerd middels iDEAL rekeningen in het zwemscore account van de opdrachtgever en dienen binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Wordt deze termijn overschreden ontvangt Opdrachtgever een eerste herinnering met een termijn van 7 dagen. De tweede herinnering heeft een termijn van 3 dagen. Mocht u alsnog in gebreke blijven ontvangt u een wettelijk verplichte aanmaning met een termijn van 14 dagen. Blijft u na de aanmaning in gebreke, zijn wij genoodzaakt om een incassobureau/deurwaarderskantoor in te schakelen om u als nog tot betalen aan te zetten. Zie art. 5.

3.3 Bij aanvang van de opleiding ontvangt de opdrachtgever een doorlopend machtigingsformulier. Deze dient ondertekent te worden om de opleiding bij de dienstverlener te kunnen aanvangen. Hier gelden alle regels van SEPA Automatische Incasso 2022. Maandelijks worden de zwemleskosten vóóraf geïncasseerd.

3.4 Dienstverlener kan niet aan zijn facturen of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de facturen of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 De in een factuur of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de factuur of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Dienstverlener daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Dienstverlener niet tot het verrichten van een

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of facturen gelden niet automatisch voor toekomstige orders en aanbiedingen en worden niet stilzwijgend verlengd.

ARTIKEL 4, WIJZIGING OVEREENKOMST EN PRIJSVERHOGING

4.1 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Dienstverlener gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Dienstverlener bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Dienstverlener op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

4.2 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Dienstverlener een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten.

4.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Dienstverlener gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade en eventuele kosten aan de zijde van Dienstverlener daardoor direct of indirect ontstaan.

4.4 Indien Dienstverlener met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Dienstverlener niettemin ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, huren et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.5 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Dienstverlener alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Dienstverlener rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

ARTIKEL 5, BETALING EN INCASSOKOSTEN

5.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Dienstverlener aangegeven. Dienstverlener is gerechtigd om periodiek te factureren.

5.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en ontvangt Opdrachtgever een eerste herinnering met een termijn van 7 dagen. De tweede herinnering heeft een termijn van 3 dagen. Mocht u alsnog in gebreke blijven ontvangt u een wettelijk verplichte aanmaning met een termijn van 14 dagen. Daarna zijn wij genoodzaakt om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen om u als nog tot betalen aan te zetten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever

5.3 Dienstverlener heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dienstverlener kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Dienstverlener kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Dienstverlener verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.5 Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Dienstverlener echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 6, OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Mocht de opdrachtgever besluiten de overeenkomst tussentijds op te willen zeggen, dan is dit mogelijk na een schriftelijke opzegging middels e-mail, waarbij de Dienstverlener aan Opdrachtgever binnen 14 dagen een bevestiging van uitschrijven toezendt.

6.2 Bij enig openstaande vorderingen in het zwemscore account van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever verplicht om deze eerst te voldoen, alvorens de Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds kan opzeggen.

6.3 Blijft de Opdrachtgever in gebreke, dan is de Dienstverlener gerechtigd de maandelijkse vorderingen te continueren, totdat de Opdrachtgever alle vorderingen heeft voldaan.

6.4 Mocht de opdrachtgever besluiten de overeenkomst te willen ontbinden, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op de resterende inhaallessen in het account van de opdrachtgever. Op het moment van ontbinding van de overeenkomst gaan deze inhaallessen verloren.

6.5 In geval van liquidatie, verkoop van ZERO2HERO of een deel van ZERO2HERO aan een andere partij, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement van ZERO2HERO, komen verplichtingen van Dienstverlener aan de opdrachtgever te vervallen. Dienstverlener is in dit geval niet verplicht tot enig vergoeding van overgebleven inhaallessen van de opdrachtgever. (zie artikel 10)

ARTIKEL 7, GARANTIES

7.1 De door Dienstverlener te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Dienstverlener kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

7.2 Mits de Opdrachtgever een pakket heeft afgenomen heeft de Opdrachtgever de garantie van de afgesproken tijd en zwembad tot zover de Opdrachtgever het pakket heeft voltooid of de overeenkomst wordt opgeschort, ontbonden of tussentijds opgezegd.

7.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

7.4 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Dienstverlener te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Dienstverlener in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

ARTIKEL 8, OVERMACHT

8.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ZERO2HERO onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door ZERO2HERO blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van ZERO2HERO of diens leveranciers.

8.2 ZERO2HERO is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, ZERO2HERO niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de Opdrachtgever verplicht het abonnementsgeld te blijven betalen, zolang de Opdrachtgever niet de overeenkomst ontbindt (zie Artikel 6). De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van ZERO2HERO ingevolge deze overeenkomst zullen de Opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht.

8.3 Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd om een schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 9, AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Indien Dienstverlener aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dienstverlener is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien Dienstverlener aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dienstverlener beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van Dienstverlener is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.5 Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dienstverlener aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dienstverlener toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dienstverlener of zijn leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 10, INHAALLESSEN

10.1 Het lesgeld dat Opdrachtgever maandelijks voldoet aan de dienstverlener betreft de reservering van een vaste lestijd in het lesrooster van ZERO2HERO.

10.2 De opdrachtgever krijgt toegang tot een eigen Zwemscore account. In dit account kan de Opdrachtgever de vaste lestijd afmelden tot 1 uur voor de vaste les, waarbij de Opdrachtgever 1 inhaalles in het account ontvangt.

10.3 Het maximum aantal inhaallessen dat Opdrachtgever in zijn account kan hebben is beperkt. Vanaf 1 januari 2022 wordt elk kwartaal stapsgewijs dit maximum van 30 inhaallessen beperkt naar uiteindelijk 5 inhaallessen. Heeft de Opdrachtgever het maximum bereikt, dan zal bij elke opeenvolgende afmelding het inhaaltegoed niet verhoogd worden. Opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vergoeding.

10.4 Op afgemelde vaste plekken van andere klanten kan de opdrachtgever de inhaalles inplannen met een termijn van 7 dagen. Vraag en aanbod is hierbij van toepassing. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de inhaallessen. Dienstverlener heeft hierin uitsluitend een adviserende rol.

10.5 Dienstverlener is niet verplicht extra inhaalplekken te genereren als de vraag het aanbod op enig moment overstijgt.

10.6 Inhaallessen hebben geen enkele (financiële) waarde. Op geen enkel moment en op geen enkele manier is de Opdrachtgever gerechtigd compensatie te verkrijgen voor de inhaallessen.

10.7 Mocht de opdrachtgever besluiten de overeenkomst te willen ontbinden, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op de resterende inhaallessen in het account van de opdrachtgever. Op het moment van ontbinding van de overeenkomst komen deze inhaallessen te vervallen. (zie artikel 6)

10.8 In geval van liquidatie, verkoop van ZERO2HERO of een deel van ZERO2HERO aan een andere partij, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement van ZERO2HERO, komen verplichtingen van Dienstverlener aan de opdrachtgever te vervallen. Dienstverlener is in dit geval niet verplicht tot enig vergoeding van overgebleven inhaallessen van de opdrachtgever. (zie artikel 6)